شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

دارو رسانی هدفمند و درمان سرطان با نانو ذرات مغناطیسی

نشریه: شماره 47-تابستان 1396 - مقاله 1   صفحات :  4 تا 9کد مقاله:
47-01

مولفین:
محمدرضا بابائی: دانشگاه کاشان -
قنبرعلی شیخزاده: دانشگاه کاشان - دپارتمان مهندسی مکانیک


چکیده مقاله:

. روشهای مرسوم درمان سرطان شامل جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی عوارض خاص خود را بوجود می‌آورند و امروزه محققین به دنبال روشهای دیگری هم برای مقابله با سرطان می‌باشند. در این مقاله، بر اساس مطالعات انجام گرفته در این حوزه، به بررسی پیشرفته‌ترین روشهای درمان سرطان که شامل نانو دارو رسانی و هایپرترمیا با استفاده از نانوذرات مغناطیسی می‌باشد پرداخته شده است. با استفاده از دانش نانو دارو رسانی، دارو فقط در مکان آسیب دیده عمل می‌کند و در مکانهای سالم بدن ایجاد عوارض نمی‌نماید. در روش هایپرترمیا یا گرمادرمانی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی و اعمال یک میدان مغناطیسی متناوب به ناحیه مورد نظر، با افزایش دمای بافت به بالاتر از 42 درجه سانتی گراد، سلول‌های سرطانی مورد نظر تخریب می‌شوند


Article's English abstract:

Conventional methods of cancer treatment, including surgery, chemotherapy and radiotherapy create their own effects, and now researchers are looking for other ways to fight cancer. In this paper, based on the studies in this area, the most advanced forms of cancer treatment, including nano drug delivery and hyperthermia using magnetic nanoparticles have been studied. Use of nano-drug delivery, drug only works in places damaged and healthy areas complications whatsoever. Hyperthermia, or heat therapy methods using magnetic nanoparticles and applying an alternating magnetic field to the area of ​​interest, with an increase in tissue temperature above 42 ° C, the cancer cells to be destroyed


کلید واژگان:
بافت سرطانی، خواص ترموفیزیکی، گرمادرمانی، نانوذرات مغناطیسی

English Keywords:
Cancer tissue, thermo-physical properties, hyperthermia, magnetic nanoparticles

منابع:
ندارد

English References:
3. S, Haitao; Analysis of magnetic drug carrier particle capture by a magnetizable intravascular stent: Parametric study with single wire correlation. Journal of Magnetism and Magnetic Materials:181-194, 2004. 4. P, Fong; A, Goyal; W, Mark; Targeted for Drug Delivery, Materials Today (8): 18-26, 2005. 5. RP, Thomas; J.S, Veronica; magnetic nanoparticle for theragnostics. Advanced Drug Delivery Reviews (61): 467-477, 2009. 6. A, Berthier; Microfluidics for Biotechnology. Wiely, New York: 2006. 7. A, Muller; U, Häfeli; W, Schütt; J, Teller; M, Zborowski; Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (43): 135-140, 1997. 8. R, Domb; A, Gref; The controlled intravenous delivery of drugs using PEG-coated sterically stabilized nanospHeres. Advanced Drug Delivery Review (16): 215-233, 1995. 9. DE, Owens; Opsonization Biodistributionand PHarmacokinetics of Polymeric Nanoparticles. International Journal of Pharmaceutics (307): 93-102, 2006. 10. A, Jordan; Effects of magnetic fluid hyperthermia. Journal of Hyperthermia (20): 587-605, 1997. 11. P, Ehrlich; Int. Arch. Allergy Appl (67): 1954. 12. R, Wade; ME, Whisson; M, Szerkerke; Some serum protein nitrogen mustard complexes with high chemotherapeutic selectivity. Nature (16): 1303–1304, 1967. 13. M, Szekerke; R, Wade; ME, Whisson; Neoplasma (19): 1972. 14. C, Kleinstreuer; J, Li: Koo, Microfluidics of nano-drug delivery. International Journal of Heat and Mass Transfer (51): 5590-5597, 2008. 15. AJ, Cole; VC, Yang; AE, David; Cancer theranostics: the rise of targeted magnetic nanoparticles. Trends in Biotechnology (29): 323–332, 2011. 16. X, Dong; R, Mumper; Nanomedicinal Strategies to Treat Multidrug-resistant Tumors: Current Progress. Nanomedicine: 597-615, 2010. 17. Y, Ding; S, Li; G, Nie; Nanotechnological strategies for therapeutic targeting of tumor vasculature. Nanomedicine (8): 1209-1222, 2013. 18. G, Kumar; Nano and microparticles as controlles. J. Pharm Science: 234-240, 2000. 19. N, Huilgol; Hyperthermia, book, ISBN 978-953-51-1129-0, May, 2013. 20. P, Soares; I, Ferreira; R, Igreja; C, Novo; J, Borges; Application of hyperthermia for cancer treatment: recent patents review. Recent patents on anti-cancer drug discovery: 64-73, 2012.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1131
تعداد دریافت فایل مقاله : 107طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک