شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

نانوامولسیون‌های اسانس‌های گیاهی

نشریه: شماره 46-بهار 1396 - مقاله 8   صفحات :  61 تا 65کد مقاله:
46-08

مولفین:
مسعود نجف نجفی: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی -


چکیده مقاله:

تقاضای مصرف کنندگان برای ترکیبات طبیعی به منظور توسعه نگهدارنده‌های جدید مواد غذایی در طی چند سال گذشته افزایش یافته است. بر همین اساس علاقه به استفاده از اسانس‌های گیاهی به‌عنوان ترکیبات ضد میکروبی و نگهدارنده طبیعی در صنایع غذایی رشد چشمگیری را نشان می‌دهد ولی عطر و طعم حاصل از افزودن این ترکیبات و خاصیت آبگریزی بالا، استفاده از آن‌ها را در مواد غذایی با مشکل جدی مواجه کرده است. یکی از گزینه‌های اصلی حل این مشکلات، تولید نانوامولسیون‌های اسانس‌های گیاهی می‌باشد. نانوامولسیون‌ها ضمن حفظ خصوصیات اصلی غذاها، خاصیت ضد میکروبی اسانس‌های گیاهی را در مواد غذایی با کمک به افزایش پراکندگی آن‌ها در محیط‌های غذایی تقویت می‌کنند. درک این که چگونه نانوامولسیون‌ها در انتقال جرم اسانس‌های گیاهی به غشای سلول و در مکانیسم عمل ضد میکروبی دخالت دارند نیاز به مطالعه و بررسی دقیق فرمولاسیون، روش تولید و سیستم‌های رهایش هدفمند دارد. این مطالعه به بررسی چگونگی تهیه این نانوامولسیون‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها می‌پردازد.


Article's English abstract:

Consumers demand for natural products of improved microbial safety has increased over the last few years. Accordingly, the food industry has demonstrated a growing demand for essential oils EOs as natural antimicrobials and safe preservatives. Due to their volatile and aromatic properties and hydrophobicity, it is a great challenge to directly incorporate EOs into food products. Thus, a variety of EO delivery systems have been developed. Nanoemulsions have shown many benefits for encapsulation of EOs such as minimizing their impact on the organoleptic properties of food products, as well as increasing their bioactivity due to the subcellular size of droplets and thus their better diffusion. This review is focused on the nanoemulsification of EOs as natural food preservative agents dealing with formulation and fabrication of stable EO nanoemulsions, as well as their delivery to food systems and the mechanisms of action on target sites.


کلید واژگان:
اسانس‌های گیاهی، رهایش، مکانیسم، نانوامولسیون

English Keywords:
Essential oil , Release, Mechanism, Nanoemulsion

منابع:

English References:
1. A, Asbahani; K, Miladi; W, Badri; M, Sala; EHA, Addi; H, Casabianca; A, ElMousadik; D, Hartmann; A, Jilale; FNR, Renaud; A, Elaissari; Essential oils: from extraction to encapsulation. International Journal of Pharmacology 483: 220–243, 2015. 2. YX, Seow; Yeo, CR, Chung; HL, Yuk; Plant essential oils as active antimicrobial agents. Critical Review Food Science and Nutrition.54:625–644,2014. 3. F, Donsì; M, Annunziata; M, Sessa; G, Ferrari;Nanoencapsulation of essential oils to enhance their antimicrobial activity in foods.LWT: Food Science and Technology,44:1908–1914, 2011. 4. U, Buranasuksombat; YJ, Kwon; M, Turner, B, Bhandari; Influence of emulsion droplet size on antimicrobial properties. Food Science and Biotechnology,20:793–800,2011. 5. M, Najaf Najafi; R, Kadkhodaee; SA, Mortazavi; Effect of the interaction of Hi-Cap100 and Tween 80 on cardamom oil in water emulsion characteristics and microcapsules made from it. Iranian Food Science and Technology Research Journal. 6 (1): 9-16, 2010. 6. M, Najaf Najafi; SA, Mortazavi; R, Kadkhodaee; F, Tabatabaee; The factors affecting the formation and properties of nano-emulsion stabilized with sodium caseinate and Tween 80. Iranian Food Science and Technology Research Journal. 6 (4): 254-262, 2011. 7. M, Najaf Najafi; R, Kadkhodaee; Microencapsulation of Limonene by freeze drying: Effect of type and concentration of wall material. Iranian Food Science and Technology Research Journal. 7 (3): 210-217, 2011. 8. R, Kadkhodaee; M, Najaf Najafi; The factors affecting the characteristics of limonene in water emulsion stabilized with sodium caseinate. Iranian Food Science and Technology Research Journal. 7 (4): 314-323, 2012. 9. M, Najaf Najafi; A, Fazeli; Evaluation of Lepidium sativum seed gum effect on physical stability and flow properties of oil-in-water emulsion prepared by high-speed dispersing. Journal of Food Science and Technology. 64 (14), 116-126, 2017. 10. W, Liu; XL, Yang; WS, Winston Ho; Preparation of uniform sized multiple emulsions and micro/nano particulates for drug delivery by membrane emulsification. Journal of Pharmacology Science, 2011. 11. M, Sessa; F, Donsì; Nanoemulsion based delivery systems. In: Sagis, L.M.C.(Ed.), Microencapsulation and Microspheres for Food Applications. Elsevier,London, pp: 79–94, 2015. 12. F, Donsìa; G, Ferrari; Essential oil nanoemulsions as antimicrobial agents in food. Journal of Biotechnology, 233: 106–120,2016. 13. DJ, McClements; J, Rao; Food-grade nanoemulsions: formulation,fabrication, properties, performance, biological fate, and potential toxicity.Critical Review Food Science and Nutrition, 51: 285–330, 2011. 14. M, Najaf Najafi; V, Hosaini; A, Mohammadi-Sani; A, Koocheki; Physical stability, flow properties and droplets characteristics of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum/whey protein stabilized submicron emulsions. Food Hydrocolloids 59: 2-8. 2016. 15. M, Najaf Najafi; R, Kadkhodaee; SA, Mortazavi; Effect of drying process and wall material on the properties of encapsulated cardamom oil. Food biophysics 6 (1): 68-76. 2011. 16. R, Moghimi; L, Ghaderi; H, Rafati; A, Aliahmadi; DJ, Mcclements; Superior antibacterial activity of nanoemulsion of Thymus daenensis essential oil against E. coli. Food Chemistry. 194: 410–415, 2016.?فایل مقاله
تعداد بازدید: 878
تعداد دریافت فایل مقاله : 24طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک