شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

مروری بر ترانزیستور تک الکترونی: اصول، ساخت، مدل¬سازی و کاربردها

نشریه: شماره 46-بهار 1396 - مقاله 4   صفحات :  30 تا 37کد مقاله:
46-04

مولفین:
تیمور قنبری: دانشگاه شیراز -
زهرا حسینی: دانشگاه شیراز - دانشکده فناوریهای نوین
تیمور قنبری: دانشگاه شیراز - دانشکده فناوریهای نوین


چکیده مقاله:

ترانزیستور تک الکترونی SET به عنوان اساسی ترین ابزار تک الکترونی در تحقیقات حوزه نانوتکنولوژی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این نوع ترانزیستور با توان مصرفی بسیار پایین و سرعت عملکرد بالا یک ابزار سوییچینگ نانومتری است که حرکت یک تک الکترون را کنترل می کند. در این مقاله، اصول کار SET و برخی روش های ساخت آن شرح داده شده است. همچنین روش های مختلف مدلسازی SET به همراه نرم افزارهای در دسترس برای شبیه سازی آن معرفی شده اند. در بخش آخر این مقاله، برخی از کاربردهای SET به طور مختصر معرفی شده اند.


Article's English abstract:

Single Electron Transistor SET as the main single electron device in nanotechnology has gained considerable attention nowadays. Having low consumed power and high speed operation due to control of single electron motion, it is an attractive option for nonmetric switching. In this paper, operation principle and some fabrication methods of SET are described. Moreover, different modeling approaches and available softwares in this regards for SET are introduced. In the last Section, some of the SET applications are addressed.


کلید واژگان:
ترانزیستور تک الکترونی؛ سد کولنی؛ مدلسازی؛ ساخت

English Keywords:
Single electron transistor, Coulomb blockade, fabrication

منابع:
وجود ندارد

English References:
K. K. Likharev, Single-electron devices and their applications, Proc. IEEE 87, 606–632, 1999. 2. H. R. Zeller and I. Giaever, Tunneling, Zero-Bias Anomalies, and Small Superconductors, Phys. Rev. 181, 789–799, 1969. 3. C. . Gorter, A possible explanation of the increase of the electrical resistance of thin metal films at low temperatures and small field strengths, Physica 17, 777–780, 1951. 4. K. K. Likharev, Correlated discrete transfer of single electrons in ultrasmall tunnel junctions, IBM J. Res. Dev. 32, 144–158, 1988. 5. K. K. Likharev, Single-Electronics: Correlated Transfer of Single Electrons in Ultrasmall Junctions, Arrays, and Systems, Granular Nanoelectronics 371–391, 1991. 6. S. S. Khakhkhar, Computer Engineering a Comparative Study of Macro Models of Single Electron Transistor, Journal of information, knowledge and research in computer engineering 2, 428–432, 2012. 7. Z. A. . Durrani, Coulomb blockade, single-electron transistors and circuits in silicon, Phys. E Low-dimensional Syst. Nanostructures 17, 572–578, 2003. 8. S. Goyal and A. Tonk, A Review towards Single Electron Transistor, Int. J. Adv. Res. Comput. Commun. Eng. 4, 36–39, 2015. 9. O. Vince, A Brief Introduction to Single Electron Transistors, 1–6, 2011. 10. O. Kumar and M. Kaur, Single Electron Transistor: Applicationsفایل مقاله
تعداد بازدید: 867
تعداد دریافت فایل مقاله : 45طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک