شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

مروری بر نانوفوتوکاتالیست های حساس به نور خورشید در فرایند تصفیه آب و پساب

نشریه: شماره 46-بهار 1396 - مقاله 1   صفحات :  4 تا 8کد مقاله:
46-01

مولفین:
طاهره روحانی بسطامی: دانشگاه صنعتی قوچان -
مریم شاهبداقی: تحقیق و توسعه پتروشیمی جم - پتروشیمی جم
رضا راشدی: تحقیق و توسعه پتروشیمی جم - تحقیق و توسعه پتروشیمی جم
عباس دچال: پژوهشگاه مهندسی پلیمر و پتروشیمی ایران -
سید محمد مهدی مرتضوی: پژوهشگاه مهندسی پلیمر و پتروشیمی ایران - گروه مهندسی پلیمریزاسیون


چکیده مقاله:

با توجه به چالش‌های موجود در بحث کمبود آب، ضرورت تصفیه آب و حذف آلاینده‌های موجود در آن امری ضروری به شمار می‌آید. از مهم‌ترین روش‌ها برای تجزیه آلاینده‌های آلی موجود در آب استفاده از مواد نانوفتوکاتالیست به‌ویژه نانوفتوکاتالیست‌های حساس به نور خورشید می‌باشد. به علت پایداری، هزینه نسبتاً مناسب و قابلیت استفاده مجدد، نانوفتوکاتالیست‌های حساس به نور خورشید برای تجزیه آلاینده‌ها بسیار موردتوجه قرارگرفته‌اند. در این گزارش انواع مختلفی از مواد نانوفتوکاتالیست جهت تجزیه آلاینده‌های آلی، مزایا و معایب آن‌ها موردبررسی قرارگرفته است. همچنین روش‌های اصلاح جهت بهبود فعالیت و پایداری خاصیت فتوکاتالیستی، از جمله روش‌های مختلف مانند الکتروریسندگی، جفت کردن با نانوفتوکاتالیست دیگر، نهش روی نانوتیوب، دوپ کردن و... اشاره‌شده است.


Article's English abstract:

By considering the challenges about water scarcity issue, water treatment and removal of contaminants are necessary. One of the most important methods for the analysis of organic pollutants from water media is the utilization of photocatalytic nanomaterials especially nano-photocatalysts sensitive to sunlight. Due to accessibility and low cost energy of sunlight, nanophotocatalysis sensitive to the solar light is more considerable attention. In this review, different types of nano-photocatalysts for the degradation of organic pollutants and their advantages and disadvantages are investigated. Moreover, some methods for the improvement of photocatalytic activity such as electrospinning, coupling with the other nanophotocatalyst, immobilization on different substrate like nanotube and graphene, doping and so on are reviewed.


کلید واژگان:
تخریب آلاینده‌ها، دوپ کردن، فتواکسیداسیون، نانوفتوکاتالیست‌های حساس به نور خورشید

English Keywords:
Degradation of pollutants, Doping, Photo - oxidation, Nano-photocatalysts, Sunlight

منابع:
ندارد

English References:
1. H, Park; Y, Park; W, Kim; W, Choi; Surface modification of TiO2 photocatalyst for environmental applications. Journal of Photochem. Photobiol C Photochem. Rev. (15) 1–20. 2012. 2. S, Malato; MI, Maldonado; P, Fernández-Ibáñez; I, Oller; I, Polo; R, Sánchez-Moreno; Decontamination and disinfection of water by solar photocatalysis: The pilot plants of the Plataforma Solar de Almeria. Materials Science in Semiconductor Processing 42 (1):15–23, 2016. 3. H, Sun; Y, Bai; Y, Cheng; W, Jin; N, Xu; Preparation and Characterization of Visible-Light-Driven Carbon - Sulfur-Codoped TiO2 Photocatalysts. Industrialفایل مقاله
تعداد بازدید: 730
تعداد دریافت فایل مقاله : 21طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک