شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

نانوفتوکاتالیستهای پروسکایتی جهت تخریب آلاینده های آلی محیطی تحت تابش مرئی

نشریه: شماره 45- زمستان 1395 - مقاله 4   صفحات :  28 تا 32کد مقاله:
45-04

مولفین:
طیبه توکلی آذر: دانشگاه علوم تحقیقات تهران -
آزاده مرادزاده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات - دانشکده علوم پایه، گروه شیمی


چکیده مقاله:

با افزایش آلودگی های صنعتی، هزینه تخریب آلاینده ها توسط فتوکاتالیست های مبتنی بر uv افزایش و با کاهش کارایی مواجه می باشد. به عبارت دیگر استفاده از منبع پاک و کم هزینه انرژی خورشید و نانوفتوکاتالیست های پروسکایتی فعال در ناحیه مرئی می تواند جایگزین بهتری باشد. در این مقاله ساختار، خواص و پایداری نانو فتوکاتالیست های پروسکایتی مطالعه می شوند و مکانیسم واکنش آنها در ناحیه مرئی ارزیابی می شوند. سپس عوامل موثر برفعالیت فتوکاتالیستی شامل مهندسی شکاف نواری، جابجایی از ناحیهuv به سمت مرئی در اثر آلاییدن فتوکاتالیست ها با فلزات، اندازه ذرات و مورفولوژی ساختارها بررسی می شوند. خواص نانو فتوکاتالیست های پروسکایتی سنتز شده توسط روش های سل-ژل و هیدروترمال در اثر استفاده از سورفکتانت ها شرح داده می شود. در آخر خواص فتوکاتالیستی چند نوع از نانو فتوکاتالیست های پروسکایتی برای تخریب رنگ های آلی متیلن بلو و متیل اورانژ گزارش می شود.


Article's English abstract:

With increasing industrial pollutions, the cost of conventional degradation of pollutants with UV-based photocatalysts is increasing and facing reduced efficiency. On the other hand the low-cost and clean source of solar energy and perovskite nano photocatalysts PNPC active in visible light can be another alternative. In this paper, the basic structure, properties and stability of PNPC are studied and its reaction mechanisms in visible light are evaluated. Then the efficiency improvement factors of photocatalysts including Band-Gap Engineering BGE, UV-to-visible shift via metal doping, size of particles and structure morphology are investigated. The recent PNPC synthesis methods such as Sol-Gel and Hydrothermal with presence of surfactants are explained. Finally, degradation efficiency and time by some kinds of PNPC for organic dyes of MB and OM are reported.


کلید واژگان:
آلاییدن، پروسکایت، تخریب، رنگهای آلی، فتوکاتالیست، نور مرئی

English Keywords:
Doped, Degrdation , nano photocatalyst, Organic dye , Perovskite, Visible Light

منابع:

English References:
1. Pattharin, Khunrattanaphon; Sumaeth, Chavadej; Thammanoon, Sreethawong; Synthesis and application of novel mesoporous-assembled SrTixZr1?xO3–based nanocrystal photocatalysts for azo dye degradation, Chemical Engineering Journal (170): 292–307, 2011. 2. Mozia, S., Tomaszewska, Morawski, A. W, Photocatalytic degradation of azo-dye acid red 18, Desalination, (180): 449-456, 2005. 3. Wei Wang; Moses O. Tade; Zongping Shao; Research progress of perovskite materials in photocatalysis- and photovoltaics-related energy conversion and environmental treatment. Chem. Soc. Rev (44): 5371-5408, 2015. 4. Idrisa, A; Hassana, N; Rashida, R; Ngomsik, A. F; Kinetic and regeneration studies of photocatalytic magnetic separable beads for chromium (VI) reduction under sunlight, Journal of Hazardous Materials. (186): 629–635, 2011. 5. Xingفایل مقاله
تعداد بازدید: 1024
تعداد دریافت فایل مقاله : 34طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک