شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

مروری بر روشهای تولید نانولوله‌های کربنی به روش رسوب بخار شیمیایی

نشریه: شماره 45- زمستان 1395 - مقاله 3   صفحات :  20 تا 27کد مقاله:
45-03

مولفین:
سید اویس میرابوطالبی: دانشگاه شهید باهنر کرمان -
رضا میراحمدی بابا حیدری: دانشگاه باهنر کرمان - مواد و متالورژی


چکیده مقاله:

نانولوله‌های کربنی یکی از انواع آلوتروپهای عنصر کربن می‌باشند. استحکام بسیار بالا، قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی، پایداری در اتمسفر خنثی، مدول یانگ بالا در حدود یک تراپاسکال و خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی منحصر به فرد دیگر؛ می‌تواند منجر به استفاده گسترده نانولوله‌های کربنی در کاربردهای مختلف صنعتی، پزشکی و کشاورزی شود. روش‌های مختلفی برای سنتز نانولوله‌های کربنی وجود دارد که می‌تواند خواص نانولوله‌ها را مشخص نماید. از بین روش‌های مختلف؛ روش رسوب بخار شیمیایی به علت سادگی، راندمان بالا، قابلیت تولید انبوه، قیمت کمتر، یکنواختی تولید و دمای سنتز کمتر؛ بیش تر مورد توجه می‌باشد. در این نوشتار سنتز نانولوله‌های کربنی به روش‌های مختلف رسوب بخار شیمیایی با توجه به مطالعات معتبر پیشین مورد بررسی قرار گرفتند و خصوصیات هرکدام از روش‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.


Article's English abstract:

Carbon nanotubes are one of the allotropes of carbon element. High strength, thermal and electrical conductivity, stability in Neutral atmosphere, High Young´s modulus near 1 TP and other unique physical, mechanical and chemical properties of carbon nanotubes; can lead variety used them in industrial, medicine and agriculture applications. Carbon nanotubes can synthesis by variety methods; which can determined properties of carbon nanotubes.in different methods, chemical vapor deposition is primary method for synthesis of carbon nanotubes; because it´s simple, high yield, Appropriate for mass productions, low cost, uniform growth and low temperature synthesis. In this paper, synthesis of carbon nanotubes with variety methods of chemical vapor deposition in validated researches; evaluated and properties of this methods studied.


کلید واژگان:
نانوله‌های کربنی، روش‌های رسوب بخار شیمیایی، روش‌های سنتز نانولوله‌های کربنی

English Keywords:
Carbon nanotubes, chemical vapor deposition methods, synthesis methods of carbon nanotubes

منابع:

English References:
[1]. Khosravian, N. and H. Rafii-Tabar, Computational modelling of the flow of viscous fluids in carbon nanotubes. Journal of Physics D: Applied Physics, 2007. 40(22): p. 7046. [2]. Meyyappan, M., Carbon nanotubes: science and applications. 2004: CRC press. [3]. Iijima, S., Helical microtubules of graphitic carbon. nature, 1991. 354(6348): p. 56-58. [4]. Boskovic, B.O., et al., Large-area synthesis of carbon nanofibres at room temperature. Nature materials, 2002. 1(3): p. 165-168. [5]. Hofmann, S., et al., Low-temperature growth of carbon nanotubes by plasma-enhanced chemical vapor deposition. Applied Physics Letters, 2003. 83(1): p. 135-137. [6]. Merkulov, V., et al., Patterned growth of individual and multiple vertically aligned carbon nanofibers. Applied Physics Letters, 2000. 76(24): p. 3555-3557. [7]. Merkulov, V.I., et al., Alignment mechanism of carbon nanofibers produced by plasma-enhanced chemical-vapor deposition. Applied Physics Letters, 2001. 79(18): p. 2970-2972. [8]. Chhowalla, M., et al., Growth process conditions of vertically aligned carbon nanotubes using plasma enhanced chemical vapor deposition. Journal of Applied Physics, 2001. 90(10): p. 5308-5317. [9]. Valentini, L., et al., Formation of carbon nanotubes by plasma enhanced chemical vapor deposition: role of nitrogen and catalyst layer thickness. Journal of applied physics, 2002. 92(10): p. 6188-6194. [10]. Delzeit, L., et al., Multiwalled carbon nanotubes by chemical vapor deposition using multilayered metal catalysts. The Journal of Physical Chemistry B, 2002. 106(22): p. 5629-5635. [11]. Delzeit, L., et al., Growth of carbon nanotubes by thermal and plasma chemical vapour deposition processes and applications in microscopy. Nanotechnology, 2002. 13(3): p. 280. [12]. Ng, H.T., et al., Growth of carbon nanotubes: a combinatorial method to study the effects of catalysts and underlayers. The Journal of Physical Chemistry B, 2003. 107(33): p. 8484-8489. [13]. Guldi, D.M. and N. Martín, Carbon nanotubes and related structures: synthesis, characterization, functionalization, and applications. 2010: John Wileyفایل مقاله
تعداد بازدید: 1104
تعداد دریافت فایل مقاله : 52طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک