شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

مروری بر کاربردها و فرصت‌های نانوفناوری در حوزه کود کشاورزی

نشریه: شماره 44- پاییز 1395 - مقاله 6   صفحات :  40 تا 44کد مقاله:
44-06

مولفین:
نگار معتکف کاظمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران -
علی اصغر سلیمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - گروه نانوشیمی
نگار معتکف کاظمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - نانوشیمی


چکیده مقاله:

نانوتکنولوژی کاربرد گسترده ای در تمام مراحل تولید، پردازش، ذخیره سازی، بسته بندی و حمل و نقل محصولات کشاورزی دارد. این فناوری با کمک ابزار جدید می تواند صنایع غذایی و کشاورزی را تغییر دهد، و می تواند برای شناسایی رفتار مولکولی بیماری، تشخیص سریع بیماری و افزایش توانایی گیاهان برای جذب مواد غذایی استفاده شود. سیستم ها برای مبارزه با ویروس ها و عوامل بیماری زا محصولات می تواند در صنعت کشاورزی استفاده شوند. در آینده نزدیک دستگاه های نانومقیاس برای سلامت گیاه، تشخیص زود هنگام و تحویل مواد شیمیایی به بافت هدف برای کشاورزی هوشمند استفاده خواهند شد. در این مقاله مروری، کاربردهای نانوفناوری و فرصت استفاده از کودهای کشاورزی مورد بررسی است.


Article's English abstract:

Nanotechnology has wide application in all stages of production, processing, storage, packaging and transport of agricultural products. This technology can change food and agricultural industries with the help of new tools, and can be used to identify molecular behavior of disease, rapid detection of disease and increase ability of plants to absorb food. The systems can be used to fight with viruses and pathogens of crops in agriculture industry. In the near future, the nanoscale devices will use from plant health, early detection and delivery of chemicals to target tissue from smart agriculture. In this review article, nanotechnology applications and opportunity to use of agricultural fertilizers are investigated.


کلید واژگان:
Nanotechnology Nanomaterial Agriculture Fertilizer

English Keywords:
نانوفناوری نانومواد کشاورزی کود

منابع:

English References:
1. Kamel, S., 2007. Nanotechnology and its applications in lignocellulosic composites, a mini review. Express Polymer Letters. 1(9) 546-575. 2. Christina, G., Dirk, V., Arnout, I., Blaaderen, V., (2003) "A general method to coat colloidal particles with silica". Langmuir. 19(17) 6693–6700. 3. Baruah, S., Dutta, J., (2009) “Nanotechnology applications in sensing and pollution degradation in agriculture: a review”, Environ. Chem. Lett. 7 191-204. 4. Dasgupta, N., Ranjan, S., Mundekkad, D., Ramalingam, C., Shanker, R., Kumar A., (2015) “Nanotechnology in agro-food: From field to plate”. Food Research International. 69 381–400. 5. Baruah, S., Dutta, J., (2009) “Nanotechnology applications in pollution sensing and degradation in agriculture: a review”, Environ Chem Lett. 7 191–204. 6. Liu, R., Rattan Lal, R., (2015) “Potentials of engineered nanoparticles as fertilizers for increasing agronomic productions”, Science of the Total Environment. 514 131–139. 7. Ditta, A., (2012) “How helpful is nanotechnology in agriculture”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 033002-033012. 8. Ditta, A., (2012) “How helpful is nanotechnology in agriculture”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 033002-033012. 9. Ditta, A., (2012) “How helpful is nanotechnology in agriculture?”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 033002-033012 10. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_fertilizer 11. Chen, H., Yada, R., (2011) “Nanotechnologies in agriculture: New tools for sustainable development”. Trends in Food Scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 721
تعداد دریافت فایل مقاله : 22طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک