شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

بررسی اثر فرایندی نانوساختارها در فرایند انحلال، القا و رشد هیدرات گازی

نشریه: شماره 44- پاییز 1395 - مقاله 1   صفحات :  4 تا 9کد مقاله:
44-01

مولفین:
احمد قضاتلو: پژوهشگاه صنعت نفت -
مجتبی شریعتی نیاسر: دانشگاه تهران - دانشکده فنی


چکیده مقاله:

در بین کلیه گزینه های موجود برای انتقال گاز، تکنولوژی ذخیره سازی و انتقال گاز به کمک هیدرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از نظر اقتصادی قابل رقابت با سایر گزینه های موجود است. این تکنولوژی که از منظر عملیاتی به فرایند تشکیل هیدرات معروف است دارای فاکتورهای موثر متنوعی است که هر یک از آنها بر راندمان این فرایند موثر می باشند. اگرچه تحقیقات مختلفی به منظور بهبود عملکرد هر یک از این فاکتورها انجام شده است ولی استفاده از نانوذرات نتایج خوبی را از خود نشان داده است. بطور کلی نانوذرات با افزایش سطح تماس مولکول های گاز موجب افزایش انحلال گاز در آب شده و سایت های فعال هسته زائی را در آب افزایش می دهند و درنتیجه ضمن افزایش شدت فرایند القا زمان آنرا نیز کاهش می دهند. همچنین با ایجاد سطح تماس بسیار زیاد موجب تسریع رشد کریستال های گازی شده و زماند کلی فرایند هیدرات را کم می کنند بعلاوه موجب استحکام ساختاری هیدرات شده و ظرفیت ذخیره سازی گاز درون آب را افزایش می دهند. این نتایج علاوه بر اینکه جنبه های اقتصادی فرایند هیدرات را ارتقا می دهد موجب پایداری بیشتر هیدرات شده و کاربرد این تکنولوژی را به سوی صنعتی شدن تسهیل می نماید. در این مقاله به بررسی ابعاد کمی و کیفی نانوذرات در فرایند تشکیل هیدرات گازی پرداخته می شود.


Article's English abstract:

Among all available options for gas transfer, technology of gas storage and transfer with hydrate has particular importance and economically competitive with other available options. This technology is known as the process of hydrate formation from operational viewpoint. It has effective and diverse factors that each of them is effective on the efficiency of the process. Although many studies have been done to improve, the performance of each of these factors However, the use of nanoparticles has shown good results. Generally, nanoparticles increases solubility of gas in water by increasing the surface area of gas molecules and increase active sites of nucleation in water. Consequently increase the intensity induction process and reduce induction time. Very highly surface area of nanoparticles became Acceleration crystal growth of gas molecules and reduce total time of hydrates process. In addition, it has strength of structural and increase storage capacity of gas in the water. These results in addition improve the economic aspects of hydrate process and would be more stability of Hydrate and facilitate the application of this technology toward industrialization. In this paper will be discussed the quantitative and qualitative aspects of nanoparticles in gas hydrate formation process.


کلید واژگان:
هيدرات گازي، انتقال، ذخيره سازي، زمان القا، نانوذرات

English Keywords:
Gas hydrate, Transmission, Storage, Induction time, Nanoparticles

منابع:
ندارد

English References:
[1] Gudmundsson, J.S.; Mork, M.; Graff, O.F. Proc. 4th Int. Conf. Gas Hydrates, 997-1002, 2002, Yokohama, Japan. [2] Priest, Jeffrey A., Best, Angus I. and Clayton, Christopher R.I. Attenuation of seismic waves in methane gas hydrate-bearing sand, Geophysical Journal International, 164, 1, (2005), pp.149-159. [3] Zhang, S.X., Chen G.J., Ma C.-F., Yang L.Y., Guo T.M, Hydrate formation of hydrogen hydrocarbon gas mixtures, Chem. Eng. Data, 45, 5, (2000), pp.908-911. [4] Sloan, E.D. and Koh, C.A, Clathrate hydrates of natural gases, 3rd edition, CRC Press is an imprint of the Taylorفایل مقاله
تعداد بازدید: 761
تعداد دریافت فایل مقاله : 12طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک