شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

پلیمرهای دیرسوز

نشریه: شماره 44- پاییز 1395 - مقاله 3   صفحات :  16 تا 27کد مقاله:
44-03

مولفین:
ا اسماعیلی: دانشگاه صنعتی شریف -
الهه اسماعیلی: دانشگاه صنعتی شریف -


چکیده مقاله:

مواد پلیمری به دلیل مزایای بسیاری مثل وزن کم و سادگی فرایند ساخت، استفاده¬ی گسترده¬ای در زندگی روزمره¬ی بشر دارند؛ ولی یکی از معایب پلیمرهای سنتزی اشتعال¬پذیری بالای آنهاست که همراه با تولید گازهای سمی و خورنده و دوده صورت می-گیرد. پلیمرها در فرایند ساخت مواد نانویی مثل فیبرها و پوشش¬ها نیز به¬کار می¬روند که فرایند اشتعال¬پذیری در این مواد شدیدتر است. در این پژوهش، اصول تئوری احتراق پلیمرها، تست¬های مورد استفاده برای تشخیص خصوصیات آتشگیری آنها، انواع عوامل دیرسوز، خصوصیات و مکانیسم عملکرد آنها و نانوکامپوزیت¬های پلیمری و به¬عبارت دیگر ماتریس پلیمری پرشده با مواد نانوساختار مورد بررسی قرار می¬گیرد. نانوکامپوزیت¬های پلیمری دسته¬ی جدیدی از مواد دیرسوز هستند که توجه بسیاری را به خود جلب کرده¬اند. مقادیر بسیار کمی از نانومواد دیرسوز معمولاً wt5 می¬توانند به¬طورقابل¬توجهی میزان رهایش گرما HRR و نشر دود در هنگام احتراق پلیمر را کاهش دهند. همچنین برخلاف عوامل دیرسوز سنتی که خواص مکانیکی ماده را تنزل می¬دهند؛ اضافه¬کردن نانومواد دیرسوز، خواص مکانیکی پلیمر را بهبود می¬بخشد.


Article's English abstract:

The polymer materials have massive use in our everyday life due to the numerous advantages such as low weight and ease of processing. But one of the disadvantages of synthetic polymers is relatively high flammability; most often accompanied by the production of corrosive or toxic gases and smoke during combustion. Also, Polymers are used in manufacturing fibers and coatings, and these thin objects are even more combustible. In this study, we present the fundamentals of polymer combustion theory, tests used to describe the fire behavior, the main flame retardant materials, together with their properties and the mechanism of actions and polymer nanocomposites, i.e. polymer matrices filled with finely dispersed nanofillers. Polymer nanocomposites are a new class of flame retarded materials which have attracted much attention. A small amount of nano flame retardants 5 wt can significantly reduce the heat release rate HRR and smoke emission during the combustion of polymer materials. Moreover, the addition of nano flame retardants can also improve the mechanical properties of polymer materials compared with the deterioration of traditional flame retardants.


کلید واژگان:
: اشتعال¬پذیری، احتراق پلیمر، عوامل دیرسوز، نانومواد

English Keywords:
Flammability, polymer combustion, Flame retardants, nanomaterials

منابع:
1. Y, Shirai; AJ, Osgood; Y, Zhao; KF, Kelly; JM, Tour; Directional Control in Thermally DrivenSingle-Molecule Nanocars. Nano Letters 5 (11):2330-2334, 2005. 1. J. H. Troitzsch, in:Flame Retardants 2000. Interscience Communications, London, 2000, pp. 177–184. 2. A. B. Morgan; C. A., Wilkie; Flame Retardant Polymer Nanocomposites, Copyright@ John Wiley

English References:
1. Y, Shirai; AJ, Osgood; Y, Zhao; KF, Kelly; JM, Tour; Directional Control in Thermally DrivenSingle-Molecule Nanocars. Nano Letters 5 (11):2330-2334, 2005. 1. J. H. Troitzsch, in:Flame Retardants 2000. Interscience Communications, London, 2000, pp. 177–184. 2. A. B. Morgan; C. A., Wilkie; Flame Retardant Polymer Nanocomposites, Copyright@ John Wileyفایل مقاله
تعداد بازدید: 743
تعداد دریافت فایل مقاله : 16طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک