شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

دارو رسانی نانو کامپوزیت هیدروژل برای بازسازی زخم تارهای صوتی

نشریه: شماره 43- تابستان 1395 - مقاله 2   صفحات :  13 تا 17کد مقاله:
43-02

مولفین:
الهام گروسی: دانشگاه علوم تحقیقات تهران -


چکیده مقاله:

محدودیت هایی که درمان های متداول دارند، موجب شده است که از سیستم های کنترل دارو رسانی استفاده شود. درسال های اخیر، تکنولوژی هیدروژل و نانو ذرات هیدروژلی، بخش جدایی ناپذیر از درمان سلامت انسان شده است. بررسی حاضر، نقش نانو ذرات هیدروژل را در انتقال دارو برجسته می کند،که می¬تواند دارو را به زخم حاد تارهای صوتی، برساند. تزریق فاکتور رشد فیبروبلاست پایه ایbFGF، پتانسیل درمان زخم تارهای صوتی را دارد. اما زمان کار bFGF کوتاه و برای بدست اوردن تاثیر احیاء کننده، نیازمند تزریق های مکرر است. این روش تاثیرات دارو رسانی پایدار یک تزریق منفرد از bFGFهیدروژل را بر روی لایه ی زیر غشای مخاطی از تارهای صوتی زخم شده ی هشت سگ تازی بررسی می کند. بررسی ارتعاشی و بررسی بافت شناسی بهبود قابل توجهی را بر روی دامنه ارتعاش و ترمیم اسید هیالورونیک را بوسیله گروه درمانی bFGFهیدروژل نشان می دهد.


Article's English abstract:

the limitation associated with with the conventional theraputic have intend the use of drug delivery systems. in recent years, hedrogel technology and hydrogel nano-particles technology are an integral part of human helth care.present reviews highlights the role of hydrogel nanocomposite which can be deliverd drug to accute vocal fold scar.injection of basic fibroblast growth factor has theraputic potential for vocal fold scaring. however the working of bFGF is relativly short and multiple injection were required in many cases to obtain the regenerative effect. this method investigate the effect of sustain drug delivery effect of a singel injection of bFGF-hydrogel of lamina propria of vocal folds by using eight beagles canine model. vibratory and histological examinatin have demonstrated significantly improve on vibratory amplitude and restoration of hyaluronic acid in the bFGF hydrogel-treated group.


کلید واژگان:
بیو مواد، زخم تارهای صوتی، سیستم دارو رسانی، فاکتور رشد فیبروبلاست پایه ای، نانوکامپوزیت، هیدروژل

English Keywords:
Biomaterials basic fibroblast growth factor Vocal fold scare Drug delivery system Hydrogel Nanocomposite

منابع:

English References:
Arti V and Sharif A, Hydrogels: Smart Materials for Drug Delivery, Oriental Journal Of Chemistry 2013;29;861-70 . ] Toshiki K, Masanobu M, Nao H, Yo K, et al. Drug delivery system of basic fibroblast growth factor using gelatin hydrogel for restoration of acute vocal fold scar, Auris Nasus Larynx 2016;41. Andrada S, Diana-Maria D, Livia M, et al. New Hydrogels Based On Gelatin And Acrylamid, U.P.B. Sci. Bull., Series B 2013;75.فایل مقاله
تعداد بازدید: 932
تعداد دریافت فایل مقاله : 44طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک