شماره 46 - بهار 1396
ICNS7
شماره 47-تابستان 1396
شماره 48-پاییز 1396
شماره 49-زمستان 1396
فهرست

کاربرد نانو ساختارها در استخراج فاز جامد

نشریه: شماره 42- بهار 1395 - مقاله 8   صفحات :  51 تا 54کد مقاله:
42-08

مولفین:
نفیسه سبزرو: دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان - گروه مهندسی شیمی
طاهره روحانی بسطامی: دانشگاه قوچان -
مجید کریمی: پژوهشگاه مهندسی پلیمر و پتروشیمی ایران - گروه مهندسی پلیمریزاسیون
طاهره حیدری: دانشگاه فردوسی مشهد - گروه شیمی


چکیده مقاله:

امروزه به علت افزایش جمعیت، رشد روز افزون صنایع غذایی، دارویی و نفتی، سطح آلودگی خاک، آب و هوا در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنابراین، محققان به دنبال روش های جدید، آسان، ارزان قیمت و سریع برای تعیین، شناسایی و حذف آلاینده ها از نمونه های مختلف محیط زیستی می باشند. روش های تحلیلی زیادی برای این منظور پیشنهاد شده اند، ولی به علت آنکه مقدار این آلاینده ها در محیط زیست بسیار کم است، اغلب شناسایی کیفی و اندازه گیری کمی آنها را با مشکل رو به رو می کند. برای رفع این مشکل، به منظور پیش تغلیظ نمونه ها می توان از روش استخراج فاز جامد استفاده نمود. در این مقاله سعی بر آن است که عملکرد و تاثیر جاذب های نانو ساختار مانند نانو فایبر ها، نانو ساختار های کربنی و مغناطیسی بر استخراج فاز جامد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.


Article's English abstract:

Todays, due to increase of population, growing of food, pharmaceutical, and oil industries the level of soil, water, and air pollution is at critical condition. Therefore, researchers are looking for new, simple, low cost, and rapid methods for determination and removal of pollutants from different environmental samples. Different analytical methods were suggested for this purpose. But due to trace amounts of pollutants in environment, their detection and determination are difficult. To solve this problem, solid phase extraction can be used for preconcentration of samples. In this article, application and influence of nanostructure sorbents like, nanofibers, carbon based and magnetic nanostructures on solid phase extraction are investigated.


کلید واژگان:
استخراج فاز جامد، جذب سطحي، نانو فايبر، نانوساختارهاي کربني، نانوساختارهاي مغناطيسي

English Keywords:
Solid phase extraction, Adsorption, Nanofiber, Carbon based nanostructure, Magnetic nanostructure

منابع:
ندارد

English References:
[1]X. Song, S. Xu, L. Chen, Y. Wei, and H. Xiong, “Recent advances in molecularly imprinted polymers in food analysis,” J. Appl. Polym. Sci., vol. 131, no. 16, pp. 1–18, 2014. [2]A. Andrade-eiroa, M. Canle, V. Leroy-cancellieri, and V. Cerdà, “Solid phase extraction of organic compounds: a critical review. part i,” Trends Anal. Chem., pp. 1–42, 2015. [3]M. Petrovic, S. Gonzalez, and D. Barceló, “Analysis and removal of emerging contaminants in wastewater and drinking water,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 22, no. 10, pp. 685–696, 2003. [4]M. Caban, E. Lis, J. Kumirska, and P. Stepnowski, “Determination of pharmaceutical residues in drinking water in Poland using a new SPE-GC-MS(SIM) method based on Speedisk extraction disks and dimetris derivatization,” Sci. Total Environ., vol. 538, pp. 402–411, 2015. [5]J. Rivera-Utrilla, M. Sanchez-Polo, M. A. Ferro-García, G. Prados-Joya, and R. Ocampo-Pérez, “Pharmaceuticals as emerging contaminants and their removal from water. A review,” Chemosphere, vol. 93, no. 7, pp. 1268–1287, 2013. [6]V. Burkina, V. Zlabek, and G. Zamaratskaia, “Effects of pharmaceuticals present in aquatic environment on Phase I metabolism in fish,” Environ. Toxicol. Pharmacol., vol. 40, no. 2, pp. 430–444, 2015. [7]S. Dahane, M. D. Gil García, M. J. Martínez Bueno, A. Ucles Moreno, M. Martínez Galera, and A. Derdour, “Determination of drugs in river and wastewaters using solid-phase extraction by packed multi-walled carbon nanotubes and liquid chromatography-quadrupole-linear ion trap-mass spectrometry,” J. Chromatogr. A, vol. 1297, pp. 17–28, 2013. [8]B. T. Zhang, X. Zheng, H. F. Li, and J. M. Lin, “Application of carbon-based nanomaterials in sample preparation: A review,” Anal. Chim. Acta, vol. 784, pp. 1–17, 2013. [9]S. Chigome and N. Torto, “Electrospun Nanofiber Based Solid Phase Extraction,” Adv. Nanofibers, 2013. [10]F. Augusto, L. W. Hantao, N. G. S. Mogollón, and S. C. G. N. Braga, “New materials and trends in sorbents for solid-phase extraction,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 43, no. x, pp. 14–23, 2013. [11]M. R. H. Nezhad, M. a Karimi, and F. Shahheydari, “A Sensitive Colorimetric Detection of Ascorbic Acid in Pharmaceutical Products Based on Formation of Anisotropic Silver Nanoparticles,” Nanotechnology, vol. 17, no. 2, pp. 148–153, 2010. [12]Y. Yamini, E. Tahmasebi, and L. Ranjbar, “Magnetic nanoparticle-based solid-phase extraction of vitamin B12 from pharmaceutical formulations.,” Biol. Trace Elem. Res., vol. 147, no. 1–3, pp. 378–85, 2012. [13]W. A. Wan Ibrahim, L. I. Abd Ali, A. Sulaiman, M. M. Sanagi, and H. Y. Aboul-Enein, “Application of Solid-Phase Extraction for Trace Elements in Environmental and Biological Samples: A Review,” Crit. Rev. Anal. Chem., vol. 44, no. 3, pp. 233–254, 2014. [14]L. Patrolecco, N. Ademollo, P. Grenni, A. Tolomei, A. Barra Caracciolo, and S. Capri, “Simultaneous determination of human pharmaceuticals in water samples by solid phase extraction and HPLC with UV-fluorescence detection,” Microchem. J., vol. 107, pp. 165–171, 2013. [15]P. Paiga, A. Lolic, F. Hellebuyck, L. H. M. L. M. Santos, M. Correia, and C. Delerue-Matos, “Development of a SPE-UHPLC-MS/MS methodology for the determination of non-steroidal anti-inflammatory and analgesic pharmaceuticals in seawater,” J. Pharm. Biomed. Anal., vol. 106, pp. 61–70, 2015. [16]N. Gilart, P. A. G. Cormack, R. M. Marcé, N. Fontanals, and F. Borrull, “Selective determination of pharmaceuticals and illicit drugs in wastewaters using a novel strong cation-exchange solid-phase extraction combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry,” J. Chromatogr. A, vol. 1325, pp. 137–146, 2014. [17]Y. P. Duan, C. M. Dai, Y. L. Zhang, and Ling-Chen, “Selective trace enrichment of acidic pharmaceuticals in real water and sediment samples based on solid-phase extraction using multi-templates molecularly imprinted polymers,” Anal. Chim. Acta, vol. 758, pp. 93–100, 2013. [18]J. Plotka-Wasylka, N. Szczepanska, M. de la Guardia, and J. Namiesnik, “Modern trends in solid phase extraction: New sorbent media,” trends Anal. Chem., vol. 77, pp. 23–43, 2016. [19]Y. Aboul-Enein, “The application of 7-chloro-4-nitrobenzoxadiazole and 4-fluoro-7-nitro-2, 1, 3-benzoxadiazole for the analysis of amines and amino acids using high-performance,” Gazi Univ. J., vol. 24, no. 4, pp. 679–697, 2011. [20]M. Shamsipur, N. Fattahi, Y. Assadi, M. Sadeghi, and K. Sharafi, “Speciation of As(III) and As(V) in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after solid phase extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction based on the solidification of floating organic drop,” Talanta, vol. 130, pp. 26–32, 2014. [21]K. Yamjala, M. S. Nainar, and N. R. Ramisetti, “Methods for the analysis of azo dyes employed in food industry - A review,” Food Chem., vol. 192, pp. 813–824, 2016. [22]S. Chigome and N. Torto, “Electrospun nanofiber-based solid-phase extraction,” Trends Anal. Chem., vol. 38, pp. 21–31, 2012. [23]N. Chamkouri, “SPE-HPLC-UV for simultaneous determination of vitamins B group concentrations in Suaeda vermiculata,” Tech. J. Eng. Appl. Sci., vol. 4, no. 4, pp. 439–443, 2014. [24]F. Ye, A. Barrefelt, H. Asem, M. Abedi-Valugerdi, I. El-Serafi, M. Saghafian, K. Abu-Salah, S. Alrokayan, M. Muhammed, and M. Hassan, “Biodegradable polymeric vesicles containing magnetic nanoparticles, quantum dots and anticancer drugs for drug delivery and imaging,” Biomaterials, vol. 35, no. 12, pp. 3885–3894, 2014. [17]Y. P. Duan, C. M. Dai, Y. L. Zhang, and Ling-Chen, “Selective trace enrichment of acidic pharmaceuticals in real water and sediment samples based on solid-phase extraction using multi-templates molecularly imprinted polymers,” Anal. Chim. Acta, vol. 758, pp. 93–100, 2013. [18]J. Plotka-Wasylka, N. Szczepanska, M. de la Guardia, and J. Namiesnik, “Modern trends in solid phase extraction: New sorbent media,” trends Anal. Chem., vol. 77, pp. 23–43, 2016. [19]Y. Aboul-Enein, “The application of 7-chloro-4-nitrobenzoxadiazole and 4-fluoro-7-nitro-2, 1, 3-benzoxadiazole for the analysis of amines and amino acids using high-performance,” Gazi Univ. J., vol. 24, no. 4, pp. 679–697, 2011. [20]M. Shamsipur, N. Fattahi, Y. Assadi, M. Sadeghi, and K. Sharafi, “Speciation of As(III) and As(V) in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after solid phase extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction based on the solidification of floating organic drop,” Talanta, vol. 130, pp. 26–32, 2014. [21]K. Yamjala, M. S. Nainar, and N. R. Ramisetti, “Methods for the analysis of azo dyes employed in food industry - A review,” Food Chem., vol. 192, pp. 813–824, 2016. [22]S. Chigome and N. Torto, “Electrospun nanofiber-based solid-phase extraction,” Trends Anal. Chem., vol. 38, pp. 21–31, 2012. [23]N. Chamkouri, “SPE-HPLC-UV for simultaneous determination of vitamins B group concentrations in Suaeda vermiculata,” Tech. J. Eng. Appl. Sci., vol. 4, no. 4, pp. 439–443, 2014. [24]F. Ye, A. Barrefelt, H. Asem, M. Abedi-Valugerdi, I. El-Serafi, M. Saghafian, K. Abu-Salah, S. Alrokayan, M. Muhammed, and M. Hassan, “Biodegradable polymeric vesicles containing magnetic nanoparticles, quantum dots and anticancer drugs for drug delivery and imaging,” Biomaterials, vol. 35, no. 12, pp. 3885–3894, 2014. [25]H. Parham and N. Rahbar, “Solid phase extraction-spectrophotometric determination of salicylic acid using magnetic iron oxide nanoparticles as extractor,” J. Pharm. Biomed. Anal., vol. 50, no. 1, pp. 58–63, 2009. [26]A. B. Tabrizi, M. R. Rashidi, and H. Ostadi, “A Nanoparticle-Based Solid-Phase extraction procedure followed by spectrofluorimetry to determine carbaryl in different water samples,” vol. 25, no. 4, pp. 709–715, 2014. [27]S. Teixeira, R. Gurke, H. Eckert, K. Kühn, J. Fauler, and G. Cuniberti, “Photocatalytic degradation of pharmaceuticals present in conventional treated wastewater by nanoparticle suspensions,” J. Environ. Chem. Eng., vol. 4, no. 1, pp. 287–292, 2016. [28]T. Tuzimski and T. Rejczak, “Application of HPLC-DAD after SPE/QuEChERS with ZrO2-based sorbent in d-SPE clean-up step for pesticide analysis in edible oils,” Food Chem., vol. 190, pp. 71–79, 2016. [29]J. Sun, Q. Liang, Q. Han, X. Zhang, and M. Ding, “One-step synthesis of magnetic graphene oxide nanocomposite and its application in magnetic solid phase extraction of heavy metal ions from biological samples,” Talanta, vol. 132, pp. 557–563, 2015. [30]A. Speltini, M. Sturini, F. Maraschi, L. Consoli, A. Zeffiro, and A. Profumo, “Graphene-derivatized silica as an efficient solid-phase extraction sorbent for pre-concentration of fluoroquinolones from water followed by liquid-chromatography fluorescence detection,” J. Chromatogr. A, vol. 1379, pp. 9–15, 2015. [31]R. Shi, L. Yan, T. Xu, D. Liu, Y. Zhu, and J. Zhou, “Graphene oxide bound silica for solid-phase extraction of 14 polycyclic aromatic hydrocarbons in mainstream cigarette smoke,” J. Chromatogr. A, vol. 1375, pp. 1–7, 2015. [32]S. N. Lanin, S. A. Rychkova, A. E. Vinogradov, S. K. Lanina, O. N. Obrezkov, and P. N. Nesterenko, “Investigation of adsorption of phenols on detonation nanodiamonds using liquid column chromatography,” Diam. Relat. Mater., vol. 64, pp. 49–56, 2016. [33]B. Bobaly, D. Guillarme, and S. Fekete, “Evaluation of new superficially porous particles with carbon core and nanodiamond-polymer shell for proteins characterization,” J. Pharm. Biomed. Anal., vol. 104, pp. 130–136, 2015. [34]C. L. Lin, C. H. Lin, H. C. Chang, and M. C. Su, “Protein Attachment on Nanodiamonds,” J. Phys. Chem. A, vol. 119, no. 28, pp. 7704–7711, 2015. [35]G. T. Zhu, X. Chen, X. M. He, H. Wang, Z. Zhang, and Y. Q. Feng, “Electrospun highly ordered mesoporous silica-carbon composite nanofibers for rapid extraction and prefractionation of endogenous peptides,” Chemistry, vol. 21, no. 11, pp. 4450–4456, 2015. [36]M. Zhang and H. Qiu, “Progress in stationary phases modified with carbonaceous nanomaterials for high-performance liquid chromatography,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 65, pp. 107–121, 2015. [37]Y. Petit De Peña, M. Gallego, and M. Valcárcel, “Fullerene: A sensitive and selective sorbent for the continuous preconcentration and atomic absorption determination of cadmium,” J. Anal. At. Spectrom., vol. 12, no. 4, pp. 453–457, 1997. [38]D. Deng, S. Zhang, H. Chen, L. Yang, H. Yin, X. Hou, and C. Zheng, “Online solid sampling platform using multi-wall carbon nanotube assisted matrix solid phase dispersion for mercury speciation in fish by HPLC-ICP-MS,” J. Anal. At. Spectrom., vol. 30, pp. 882–887, 2015. [39]B. Jurado-Sánchez, E. Ballesteros, and M. Gallego, “Fullerenes for aromatic and non-aromatic N-nitrosamines discrimination,” J. Chromatogr. A, vol. 1216, no. 7, pp. 1200–1205, 2009. [40]J. Muñoz, M. Gallego, and M. Valcarcel, “Solid-phase extraction-gas chromatography-mass spectrometry using a fullerene sorbent for the determination of inorganic mercury(II), methylmercury (I) and ethylmercury (I) in surface waters at sub-ng/ml levels,” J. Chromatogr. A, vol. 1055, no. 1–2, pp. 185–190, 2004. [41]J. R. Baena, M. Gallego, and M. Valcárcel, “Speciation of lead in environmental waters by preconcentration on a new fullerene derivative,” Anal. Chem., vol. 74, no. 7, pp. 1519–1524, 2002. [42]S. Iijima, “Helical microtubules of graphitic carbon,” Nature, vol. 354, no. 6348, pp. 56–58, 1991. [43]Q. Liu, J. Shi, L. Zeng, T. Wang, Y. Cai, and G. Jiang, “Evaluation of graphene as an advantageous adsorbent for solid-phase extraction with chlorophenols as model analytes,” J. Chromatogr. A, vol. 1218, no. 2, pp. 197–204, 2011. [44]A. Moghimi, “Preconcentration and determination of trace amounts of Co ( II ) using Organic- solution-processable functionalized-Multiwalled carbon nanotubes by solid phase extraction-flame atomic absorption spectrometry,” vol. 55, no. 3, pp. 12796–12801, 2013. [45]S. Z. Mohammadi, D. Afzali, and D. Pourtalebi, “Flame atomic absorption spectrometric determination of trace amounts of lead, cadmium and nickel in different matrixes after solid phase extraction on modified multiwalled carbon nanotubes,” Cent. Eur. J. Chem., vol. 8, no. 3, pp. 662–668, 2010. [46] Q. Zhou, W. Wang, and J. Xiao, “Preconcentration and determination of nicosulfuron, thifensulfuron-methyl and metsulfuron-methyl in water samples using carbon nanotubes packed cartridge in combination with high performance liquid chromatography,” Anal. Chim. Acta, vol. 559, no. 2, pp. 200–206, 2006. [47]M. V. Isabel Márquez-Sillero, Eva Aguilera-Herrador, Soledad Cárdenas, “Determination of parabens in cosmetic products using multi-walled carbon nanotubes as solid phase extraction sorbent and corona-charged aerosol detection system,” J. Chromatogr. A, vol. 1217, no. 1, pp. 1–6, 2010. [48]X. Wu, H. Hong, X. Liu, W. Guan, L. Meng, Y. Ye, and Y. Ma, “Graphene-dispersive solid-phase extraction of phthalate acid esters from environmental water,” Sci. Total Environ., vol. 444, no. 1, pp. 224–230, 2013. [49]W. Guan, Z. Li, H. Zhang, H. Hong, N. Rebeyev, Y. Ye, and Y. Ma, “Amine modified graphene as reversed-dispersive solid phase extraction materials combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry for pesticide multi-residue analysis in oil crops,” J. Chromatogr. A, vol. 1286, pp. 1–8, 2013. [50]Z. Wang, Q. Han, J. Xia, L. Xia, M. Ding, and J. Tang, “Graphene-based solid-phase extraction disk for fast separation and preconcentration of trace polycyclic aromatic hydrocarbons from environmental water samples,” J. Sep. Sci., vol. 36, no. 11, pp. 1834–1842, 2013. [51]K.-J. Huang, Q.-S. Jing, C.-Y. Wei, and Y.-Y. Wu, “Spectrofluorimetric determination of glutathione in human plasma by solid-phase extraction using graphene as adsorbent.,” Spectrochim. Acta. A. Mol. Biomol. Spectrosc., vol. 79, no. 5, pp. 1860–5, 2011. [52]N. Ye, P. Shi, Q. Wang, and J. Li, “Graphene as solid-phase extraction adsorbent for CZE determination of sulfonamide residues in meat samples,” Chromatographia, vol. 76, no. 9–10, pp. 553–557, 2013. [53]H. Zhang, W. P. Low, and H. K. Lee, “Evaluation of sulfonated graphene sheets as sorbent for micro-solid-phase extraction combined with gas chromatography-mass spectrometry,” J. Chromatogr. A, vol. 1233, pp. 16–21, 2012. [54]Y. Yu and L. Wu, “Application of graphene for the analysis of pharmaceuticals and personal care products in wastewater,” Anal. Bioanal. Chem., vol. 405, no. 14, pp. 4913–4919, 2013. [55]S. Radhakrishnan, K. Krishnamoorthy, C. Sekar, J. Wilson, and S. J. Kim, “A promising electrochemical sensing platform based on ternary composite of polyaniline-Fe2O3-reduced graphene oxide for sensitive hydroquinone determination,” Chem. Eng. J., vol. 259, pp. 594–602, 2015. [56]A. Afkhami, H. Khoshsafar, H. Bagheri, and T. Madrakian, “Preparation of NiFe2O4/graphene nanocomposite and its application as a modifier for the fabrication of an electrochemical sensor for the simultaneous determination of tramadol and acetaminophen,” Anal. Chim. Acta, vol. 831, pp. 50–59, 2014. [57]A. A. Bergwerff, R. V. Kuiper, and P. Scherpenisse, “Persistence of residues of malachite green in juvenile eels (Anguilla anguilla),” Aquaculture, vol. 233, no. 1–4, pp. 55–63, 2004. [58]L. Chen, Y. Lu, S. Li, X. Lin, Z. Xu, and Z. Dai, “Application of graphene-based solid-phase extraction for ultra-fast determination of malachite green and its metabolite in fish tissues,” Food Chem., vol. 141, no. 2, pp. 1383–1389, 2013. [59]H. Yan, N. Sun, S. Liu, K. H. Row, and Y. Song, “Miniaturized graphene-based pipette tip extraction coupled with liquid chromatography for the determination of sulfonamide residues in bovine milk,” Food Chem., vol. 158, pp. 239–244, 2014. [60]H. Heli and N. Sattarahmady, “Amperometric determination of ascorbic acid in pharmaceutical formulations by a reduced graphene oxide-cobalt hexacyanoferrate nanocomposite,” Iran. J. Pharm. Res., vol. 14, no. 2, pp. 453–463, 2015. [61]M. Mei, X. Huang, J. Yu, and D. Yuan, “Sensitive monitoring of trace nitrophenols in water samples using multiple monolithic fiber solid phase microextraction and liquid chromatographic analysis,” Talanta, vol. 134, pp. 89–97, 2015. [62]L. Chen, Z. Liu, X. Kang, X. Zhou, S. Zheng, and Z. Gu, “Determination of fat-soluble vitamins in food and pharmaceutical supplements using packed-fiber solid phase extraction (PFSPE) for sample preconcentration clean-up,” Procedia Environ. Sci., vol. 8, no. November, pp. 588–595, 2011. [63]T. Ondarçuhu and C. Joachim, “Drawing a single nanofibre over hundreds of microns,” Europhys. Lett., vol. 42, no. 2, pp. 215–220, 2007. [64]M. Hasanzadeh and B. H. Moghadam, “Electrospun Nanofibrous Membranes as Potential Adsorbents for Textile Dye Removal-A review,” J. Chem. Heal. Risks, vol. 3, no. 2, pp. 15–26, 2013. [65]P. X. Ma and R. Zhang, “Synthetic nano-scale fibrous extracellular matrix,” J. Biomed. Mater. Res., vol. 46, no. 1, pp. 60–72, 1999. [66]G. Liu, J. Ding, L. Qiao, A. Guo, B. P. Dymov, J. T. Gleeson, T. Hashimoto, and K. Saijo, “Polystyrene block poly (2?cinnamoylethyl methacrylate) Nanofibers Preparation, Characterization, and Liquid Crystalline Properties,” Chem. Eur. J., vol. 5, no. 9, pp. 2740–2749, 1999. [67]D. Li and Y. Xia, “Electrospinning of nanofibers: Reinventing the wheel?,” Adv. Mater., vol. 16, no. 14, pp. 1151–1170, 2004. [68]R. Chen, Y. Yang, N. Wang, L. Hao, L. Li, J. Zhang, Y. Hu, and W. Shen, “Application of packed porous nanofibers – Solid-phase extraction for the detection of sulfonamide residues from environmental water samples by ultra high performance liquid chromatography with mass spectrometry,” J. Sep. Sci., pp. 1–24, 2014. [69]M. Mirjalili and S. Zohoori, “Review for application of electrospinning and electrospun nanofibers technology in textile industry,” J. Nanostructure Chem., pp. 1–7, 2016. [70] N. M. Neves, “Patterning of polymer nanofiber meshes by electrospinning for biomedical applications,” Int. J. Nanomedicine 20072(3), vol. 2, no. 3, pp. 433–448, 2007. [71] Q. Xu, M. Wang, S. Yu, Q. Tao, and M. Tang, “Trace analysis of diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol in environmental water by Nylon 6 nanofibers mat-based solid-phase extraction coupled with liquid chromatography-mass spectrometry.,” Analyst, vol. 136, no. 23, pp. 5030–7, 2011. [72] D. Qi, X. Kang, L. Chen, Y. Zhang, H. Wei, and Z. Gu, “Electrospun polymer nanofibers as a solid-phase extraction sorbent for the determination of trace pollutants in environmental water,” Anal. Bioanal. Chem., vol. 390, no. 3, pp. 929–938, 2008. [73] O. C. Ifegwu, C. Anyakora, S. Chigome, and N. Torto, “Electrospun nanofiber sorbents for the pre-concentration of urinary 1-hydroxypyrene,” J. Anal. Sci. Technol., vol. 6, no. 1, p. 14, 2015. [74] Q. Xu, N. Zhang, X. Yin, M. Wang, Y. Shen, S. Xu, L. Zhang, and Z. Gu, “Development and validation of a nylon6 nanofibers mat-based SPE coupled with HPLC method for the determination of docetaxel in rabbit plasma and its application to the relative bioavailability study,” J. Chromatogr. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci., vol. 878, no. 26, pp. 2403–2408, 2010. [75] H. Wang, Y. Duan, and W. Zhong, “ZrO 2 Nanofiber as a Versatile Tool for Protein Analysis,” ACS Appl. Mater. Interfaces, vol. 7, no. 48, pp. 26414–26420, 2015. [76] N. Wu, Z. Luo, Y. Ge, P. Guo, K. Du, W. Tang, W. Du, A. Zeng, C. Chang, and Q. Fu, “A novel surface molecularly imprinted polymer as the solid-phase extraction adsorbent for the selective determination of ampicillin sodium in milk and blood samples,” J. Pharm. Anal., vol. 6, pp. 157-164, 2015. [77] C. Herrero-Latorre, J. Barciela-Garcia, S. Garcia-Martin, R. M. Pena-Crecente, and J. Otarola-Jimenez, “Magnetic solid-phase extraction using carbon nanotubes as sorbents: A review,” Anal. Chim. Acta, vol. 892, pp. 10–26, 2015. [78] L. Chen, J. Liu, Q. Zeng, H. Wang, A. Yu, H. Zhang, and L. Ding, “Preparation of magnetic molecularly imprinted polymer for the separation of tetracycline antibiotics from egg and tissue samples,” J. Chromatogr. A, vol. 1216, no. 18, pp. 3710–3719, 2009. [79] Z. Qiao, R. Perestrelo, E. M. Reyes-Gallardo, R. Lucena, S. Crdenas, J. Rodrigues, and J. Camara, “Octadecyl functionalized core-shell magnetic silica nanoparticle as a powerful nanocomposite sorbent to extract urinary volatile organic metabolites,” J. Chromatogr. A, vol. 1393, pp. 18–25, 2015. [80] M. Davarpanah, A. Ahmadpour, and T. R. Bastami, “Journal of Magnetism and Magnetic Materials Preparation and characterization of anion exchange resin decorated with magnetite nanoparticles for removal of p -toluic acid from aqueous solution,” J. Magn. Magn. Mater., vol. 375, pp. 177–183, 2015. [81] T. R. Bastami and M. H. Entezari, “Activated carbon from carrot dross combined with magnetite nanoparticles for the efficient removal of p-nitrophenol from aqueous solution,” Chem. Eng. J., vol. 210, pp. 510–519, 2012. [82] S. G. Hakimabadi, A. Ahmadpour, M. T. H. Mosavian, and T. R. Bastami, “Functionalized magnetite / silica nanocomposite for oily wastewater treatment,” Adv. Environ. Res., vol. 4, no. 2, pp. 69–81, 2015. [83] Q. Liu, L. Bin Zhong, Q. B. Zhao, C. Frear, and Y. M. Zheng, “Synthesis of Fe3O4/Polyacrylonitrile Composite Electrospun Nanofiber Mat for Effective Adsorption of Tetracycline,” ACS Appl. Mater. Interfaces, vol. 7, no. 27, pp. 14573–14583, 2015. [84] M. A. Karimi, S. Z. Mohammadi, A. Mohadesi, A. Hatefi-Mehrjardi, M. Mazloum-Ardakani, L. Sotudehnia Korani, and A. Askarpour Kabir, “Determination of silver(I) by flame atomic absorption spectrometry after separation/preconcentration using modified magnetite nanoparticles,” Sci. Iran., vol. 18, no. 3 F, pp. 790–796, 2011. [85] M. A. Karimi and M. Kafi, “Removal, preconcentration and determination of Ni(II) from different environmental samples using modified magnetite nanoparticles prior to flame atomic absorption spectrometry,” Arab. J. Chem., 2013. [86] S. Sadeghi, H. Azhdari, H. Arabi, and A. Z. Moghaddam, “Surface modified magnetic Fe 3O 4 nanoparticles as a selective sorbent for solid phase extraction of uranyl ions from water samples,” J. Hazard. Mater., vol. 215–216, pp. 208–216, 2012. [87] W. A. Wan Ibrahim, H. R. Nodeh, H. Y. Aboul-Enein, and M. M. Sanagi, “Magnetic solid-phase extraction based on modified ferum oxides for enrichment, preconcentration, and isolation of pesticides and selected pollutants.,” Crit. Rev. Anal. Chem. / CRC, vol. 45, no. 3, pp. 270–87, 2015. [88] B. D. Cai, J. X. Zhu, Q. Gao, D. Luo, B. F. Yuan, and Y. Q. Feng, “Rapid and high-throughput determination of endogenous cytokinins in Oryza sativa by bare Fe3O4 nanoparticles-based magnetic solid-phase extraction,” J. Chromatogr. A, vol. 1340, pp. 146–150, 2014. [89] H. Zhao, M. Huang, J. Wu, L. Wang, and H. He, “Preparation of Fe3O4@PPy magnetic nanoparticles as solid-phase extraction sorbents for preconcentration and separation of phthalic acid esters in water by gas chromatography–mass spectrometry,” J. Chromatogr. B, vol. 1011, pp. 33–44, 2016. [90] Q. Li, M. H. W. Lam, R. S. S. Wu, and B. Jiang, “Rapid magnetic-mediated solid-phase extraction and pre-concentration of selected endocrine disrupting chemicals in natural waters by poly(divinylbenzene-co-methacrylic acid) coated Fe3O4 core-shell magnetite microspheres for their liquid chromatography-ta,” J. Chromatogr. A, vol. 1217, no. 8, pp. 1219–1226, 2010. [91] A. Masotti and A. Caporali, “Preparation of magnetic carbon nanotubes (Mag-CNTs) for biomedical and biotechnological applications,” Int. J. Mol. Sci., vol. 14, no. 12, pp. 24619–24642, 2013. [92] J. Ding, Q. Gao, X. S. Li, W. Huang, Z. G. Shi, and Y. Q. Feng, “Magnetic solid-phase extraction based on magnetic carbon nanotube for the determination of estrogens in milk,” J. Sep. Sci., vol. 34, no. 18, pp. 2498–2504, 2011. [93] Q. Han, Z. Wang, J. Xia, S. Chen, X. Zhang, and M. Ding, “Facile and tunable fabrication of Fe3O4/graphene oxide nanocomposites and their application in the magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from environmental water samples,” Talanta, vol. 101, pp. 388–395, 2012. [94] H. Abdolmohammad-Zadeh and Z. Talleb, “Magnetic solid phase extraction of gemfibrozil from human serum and pharmaceutical wastewater samples utilizing a-cyclodextrin grafted graphene oxide-magnetite nano-hybrid,” Talanta, vol. 134, pp. 387–393, 2015. [95] N. Hashemifard and S. Shariati, “Electrospun Polystyrene Nanofiber as an Adsorbent for Solid-Phase Extraction of Disulfine Blue from Aqueous Samples,” Arab. J. Sci. Eng., pp. 1–6, 2015. [96] H. Kuang, B. Gan, L. Guo, Z. P. Aguilar, and H. Xu, “Determination of Benzodiazepines in Beef by Magnetic Solid Phase Extraction and High- Performance Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry Determination of Benzodiazepines in Beef by Magnetic Solid Phase Extraction and High-performance Liquid Chromatography,” vol. 2719, no. October, 2015. [97] J. Guo, X. Ye, W. Liu, Q. Wu, H. Shen, and K. Shu, “Preparation and characterization of poly(acrylonitrile-co-acrylic acid) nanofibrous composites with Fe3O4 magnetic nanoparticles,” Mater. Lett., vol. 63, no. 15, pp. 1326–1328, 2009.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1309
تعداد دریافت فایل مقاله : 24طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک