شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

نانولوله‎های کربنی بارگذاری شده با دارو‎های ضدسرطانی: یک بستر برای درمان سرطان

نشریه: شماره 42- بهار 1395 - مقاله 3   صفحات :  15 تا 24کد مقاله:
42-03

مولفین:
میلاد کاظم نژادی: دانشگاه شیراز -
علیرضا سرداریان: دانشگاه شیراز - شیمی
محسن اسماعیل پور: دانشگاه شیراز -


چکیده مقاله:

نانولوله‎های کربنی CNTs به علت ساختار مویینه مانند و سطح بسیار زیادی که دارند، به آن‎ها خصوصیت ظرف به عنوان میزبان برای پرکننده‎های گوناگون و بارگذاری داروها بر روی سطح‎شان می‎دهد و بنابراین به عنوان یک ابزار جدید برای رساندن مولکول‎های درمانی به داخل سلول‎ها پدید آمده‎اند. دارورسانی هدفمند یکی از قابل‎اعتمادترین کاربردهای زیستی نانولوله‎های کربنی می‎باشد. کارهای بسیار گسترده‎ای بر روی تهیه CNTها و عامل‎دار کردن آن‎ها هم بصورت خارجی، یعنی اتصال عناصر عاملی به دیواره خارجی و هم درونی با پر کردن مواد مختلف می‎باشد. مخصوصاً ویژگی ظرف بودن نانولوله‎ها امکان پرکردن CNTها را با مواد مختلف می‎دهد. در مقاله پیش رو مروری می‎شود بر کاربرد نانولوله‎های کربنی به عنوان حامل در درمان سرطان. مطالعات انجام گرفته بر روی عامل¬دار کردن یا پر کردن این نانوذرات با داروهایی مختلف و تأثیر آن در مقایسه با داروهای تنها و بدون حامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


Article's English abstract:

Thanks to their capillary-like structure and its high aspect ratio of carbon nanotubes CNTs provide a well-characterized container material for hosting miscellaneous fillings and loading of drugs on its surface have emerged as a novel tool for the delivery of therapeutic molecules into cells. Targeted drug delivery is one of the most promising bioapplications of carbon nanotubes. Extensive work has been performed to synthesise CNTs and to functionalise them both exohedrally, i.e. by attaching functional elements to the outer shell, and endohedrally by filling with various materials. The container feature of CNTs allows, in principle, simultaneous filling of CNTs with different materials. In the present article is to review the use of carbon nanotubes as a carrier in the treatment of cancer. Studies on functionalization or filling of these nanoparticles with various drugs and their impact on the drugs compared to non-carriers will be examined.


کلید واژگان:
پاکلیتاکسل، دوگزوروبیسین، سرطان، سیستم‎های دارورسانی، نانولوله‎های کربنی.

English Keywords:
Paclitaxel, Doxorubicin, Cancer, Drug delivery systems, Carbon nanotubes.

منابع:
-

English References:
[1]K. Balasubramanian, and M. Burghard, "Chemically functionalized carbon nanotubes," Small, vol. 1, pp. 180-192, 2005. [2]Y. L. Hsin, J.Y. Lai, K.C. Hwang, S.C. Lo, F.R. Chen, and J. J. Kai, "Rapid surface functionalization of iron-filled multi-walled carbon nanotubes," Carbon, vol. 44, pp. 3328-3335, 2006. [3]C. Klumpp, K. Kostarelos, M. Prato, and A. Bianco. "Functionalized carbon nanotubes as emerging nanovectors for the delivery of therapeutics," Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes vol. 1758, pp. 404-412, 2006. [4]M. W. Marshall, S. Popa-Nita, and J. G. Shapter, "Measurement of functionalised carbon nanotube carboxylic acid groups using a simple chemical process," Carbon, vol.44, pp. 1137-1141, 2006. [5]G. Pastorin, W. Wu, S. Wieckowski, J.P. Briand, K. Kostarelos, M. Prato, and A. Bianco, "Double functionalisation of carbon nanotubes for multimodal drug delivery," Chemical communications, vol. 11 pp. 1182-1184, 2006. [6]H. Z. Geng, X. B. Zhang, S. H. Mao, Alfred Kleinhammes, H. Shimoda, Yue Wu, and O. Zhou, "Opening and closing of single-wall carbon nanotubes," Chemical physics letters, vol. 399, pp. 109-113, 2004. [7]S. C. Tsang, Y. K. Chen, P. J. Harris, and M. L. Green, "A simple chemical method of opening and filling carbon nanotubes," Nature, vol. 372, pp. 159-162, 1994. [8]J. Li, and Y. Zhang, "Cutting of multi walled carbon nanotubes," Applied surface science, vol. 252, pp. 2944-2948, 2006. [9]M. Q. Tran, C. Tridech, A. Alfrey, A. Bismarck, and M. SP Shaffer, "Thermal oxidative cutting of multi-walled carbon nanotubes," Carbon, vol. 45, pp. 2341-2350, 2007. [10]G. Gabriel, G. Sauthier, J. Fraxedas, M. Moreno-Manas, M. T. Martinez, C. Miravitlles, and J. Casabo, "Preparation and characterisation of single-walled carbon nanotubes functionalised with amines," Carbon, 44, pp. 1891-1897, 2006. [11]I. Montesa, E. Muñoz, A. M. Benito, W. K. Maser, and M. T. Martinez, "FTIR and thermogravimetric analysis of biotin-functionalized single-walled carbon nanotubes," Journal of nanoscience and nanotechnology, 7, pp. 3473-3476, 2007. [12]M. C. Kum, K. A. Joshi, W. Chen, N. V. Myung, and A. Mulchandani, "Biomolecules-carbon nanotubes doped conducting polymer nanocomposites and their sensor application," Talanta, vol. 74, pp. 370-375, 2007. [13]S. Hampel, A. Leonhardt, D. Selbmann, K. Biedermann, D. Elefant, Ch Müller, T. Gemming, and B. Büchner, "Growth and characterization of filled carbon nanotubes with ferromagnetic properties," Carbon, vol. 44, pp. 2316-2322, 2006. [14]A. Leonhardt, I. Mönch, A. Meye, S. Hampel, and B. Büchner, "Synthesis of ferromagnetic filled carbon nanotubes and their biomedical application," In Advances in Science and Technology, vol. 49, pp. 74-78, 2006. [15]G. Chen, J. Qiu, and H. Qiu, "Filling double-walled carbon nanotubes with AgCl nanowires," Scripta Materialia, vol. 58, pp. 457-460, 2008. [16]B. C. Satishkumar, A. Taubert, and D. E. Luzzi, "Filling single-wall carbon nanotubes with d-and f-metal chloride and metal nanowires," Journal of nanoscience and nanotechnology, vol. 3, pp. 159-163, 2003. [17]K. Ajima, Kumiko, M. Yudasaka, T. Murakami, A. Maigné, K. Shiba, and S. Iijima, "Carbon nanohorns as anticancer drug carriers," Molecular pharmaceutics, vol. 2, pp. 475-480, 2005.. [18]K. Ajima, M. Yudasaka, A. Maigné, J. Miyawaki, and S Iijima, "Effect of functional groups at hole edges on cisplatin release from inside single-wall carbon nanohorns," The Journal of Physical Chemistry B, vol. 110, pp. 5773-5778, 2006. [19]I. Gott, and R. Gust, "Besonderheiten anorganischer Zytostatika–Medizinsche Chemie der Platinkomplexe," Pharm. Unserer Zeit, vol. 2, pp. 124-129, 2006. [20]D. Pantarotto, J.P. Briand, M. Prato, and A. Bianco, "Translocation of bioactive peptides across cell membranes by carbon nanotubes," Chemical Communications, vol. 1, pp. 16-17, 2004. [21]S. Kam, N. Wong, T. C. Jessop, P.A. Wender, and H. Dai, "Nanotube molecular transporters: internalization of carbon nanotube-protein conjugates into mammalian cells," Journal of the American Chemical Society, vol. 126, pp. 6850-6851, 2004. [22]D. Pantarotto, R. Singh, D. McCarthy, M. Erhardt, J.P. Briand, M. Prato, K. Kostarelos, and A. Bianco, "Functionalized carbon nanotubes for plasmid DNA gene delivery," Angewandte Chemie, vol. 116, pp. 5354-5358, 2004. [23]L. Gao, L. Nie, T. Wang, Y. Qin, Z. Guo, D. Yang, and X. Yan, "Carbon nanotube delivery of the GFP gene into mammalian cells," ChemBioChem, vol. 7, pp. 239-242, 2006. [24]N.W.S. Kam, Z. Liu, and H. Dai, "Carbon nanotubes as intracellular transporters for proteins and DNA: an investigation of the uptake mechanism and pathway," Angewandte Chemie, vol. 118, pp. 591-595, 2006. [25]J. Chen, S. Chen, X. Zhao, L.V. Kuznetsova, S. S. Wong, and I. Ojima, "Functionalized single-walled carbon nanotubes as rationally designed vehicles for tumor-targeted drug delivery," Journal of the American Chemical Society, vol. 130, pp. 16778-16785, 2008. [26]N.W.S. Kam, Z. Liu, and H. Dai, "Functionalization of carbon nanotubes via cleavable disulfide bonds for efficient intracellular delivery of siRNA and potent gene silencing," Journal of the American Chemical Society, vol. 127, pp. 12492-12493, 2005. [27]P.S. Lai, P.J. Lou, C.L. Peng, C.L. Pai, W.N. Yen, M.Y. Huang, T.H. Young, and M.J. Shieh, "Doxorubicin delivery by polyamidoamine dendrimer conjugation and photochemical internalization for cancer therapy," Journal of Controlled Release, vol. 122, pp. 39-46, 2007. [28]M. Prabaharan, J.J. Grailer, S. Pilla, D.A. Steeber, and S. Gong, "Gold nanoparticles with a monolayer of doxorubicin-conjugated amphiphilic block copolymer for tumor-targeted drug delivery," Biomaterials, vol. 30, pp. 6065-6075, 2009. [29]Y. Mo, H. Wang, J. Liu, Y. Lan, R. Guo, Y. Zhang, W. Xue, and Y. Zhang, "Controlled release and targeted delivery to cancer cells of doxorubicin from polysaccharide-functionalised single-walled carbon nanotubes," Journal of Materials Chemistry B, vol. 3, pp. 1846-1855, 2015. [30]A. Leonhardt, S. Hampel, C. Mueller, I. Moench, R. Koseva, M. Ritschel, D. Elefant, K. Biedermann, and B. Buechner, "Synthesis, Properties, and Applications of Ferromagnetic?Filled Carbon Nanotubes," Chemical vapor deposition, vol. 12, pp. 380-387, 2006. [31]B.M. Kim, S. Qian, and H.H. Bau. "Filling carbon nanotubes with particles," Nano letters, vol. 5, pp. 873-878, 2005. [32]T.A. Hilder, and J.M. Hill, "Carbon nanotubes as drug delivery nanocapsules," Current Applied Physics, vol. 8, pp. 258-261, 2008. [33]T.A. Hilder, and J.M. Hill, "Probability of encapsulation of paclitaxel and doxorubicin into carbon nanotubes," IET Microفایل مقاله
تعداد بازدید: 1181
تعداد دریافت فایل مقاله : 50طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک