شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

بسته بندی موادغذایی و ضرورت کاربرد نانوفناوری در آن

نشریه: شماره 42- بهار 1395 - مقاله 1   صفحات :  5 تا 9کد مقاله:
42-01

مولفین:
نگار معتکف کاظمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران -
فاطمه سادات ابن الرسول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - صنایع غذایی
نگار معتکف کاظمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - نانوشیمی


چکیده مقاله:

بسته بندی مواد غذایی راه کاری حیاتی برای تضمین ایمنی آن ها است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز به حفظ منابع برای نسل های آینده روش های جدید بسته بندی مواد غذایی حائز اهمیت شده است. در این میان نانوفناوری می تواند نقش موثری در این مهم داشته باشد و استفاده از نانومواد سبب گسترش افزایش زمان ماندگاری و حفاظت مواد غذایی در برابر اکسیژن، نور، میکروارگانیسم و رطوبت می شود. خواص متمایز در نانومواد به دلیل مساحت سطح تماس بالا مشاهده می شود. از جمله نانوموادی که به صورت گسترده در بسته بندی مواد غذایی استفاده می شوند می توان به نانوذرات با ساختار صفربعدی نظیر نانونقره و نانومیله ها با ساختار یک بعدی نظیر نانواکسید روی با خاصیت ضدباکتری و همچنین نانوصفحه ها با ساختار دوبعدی نظیر نانورس با خاصیت سد عبوری در برابر اکسیژن اشاره نمود. در این مقاله مروری سعی شده است انواع نانوکامپوزیت ها به خصوص بر پایه ترکیبات زیست سازگار مورد استفاده در بسته¬بندی مواد غذایی معرفی و بررسی شوند.


Article's English abstract:

Food packaging is vital solution to ensure their safety. Due to increasing population growth and the need to preserve of resources for future generations, new methods of food packaging is important. The nanotechnology can have an effective role in this important and use of nanomaterials are caused increasing extension the shelf life and protection of food against oxygen, light, microorganisms and humidity. The different properties in of nanomaterials can be seen due to high contact surface area. Among nanomaterials can be mentioned widely the use in food packaging such as nanoparticles with 0-D like silver NP and nanorods with 1-D like ZnO NP with antibacterial property and also nanoplate with 2-D like nanoclay with passing barrier against oxygen property. In this review article is tried that the types of nanocomposites are introduced especially biocompatible compounds for use in food packaging.


کلید واژگان:
نانوفناوری، بسته¬بندی مواد غذایی، نانوکامپوزیت، زیست سازگار

English Keywords:
Nanotechnology, food packaging, nanocomposite, biocompatible

منابع:

English References:
1. H, Wei; Y, YanJun; L, NingTao; W, LiBing; Application and Safety Assessment for Nano-Composite Materials in Food Packaging. Chinese Science Bulletin 56(12) 1216–1225, 2011. 2. B, Farhang; Global Issues in Food Science and Technology. 2009. 3. Z, Huang; H, Chen; A, Yip; G, Ng; F, Guo; Z.K, Chen; M.C, Roco; Longitudinal Patent Analysis for Nanoscale Science and Engineering: Country, Institution and Technology Field. Journal of Nanoparticle Research 5 333-363, 2003. 4. H, Chen; J, Weiss; F, Shahidi; Nanotechnology in Nutraceuticals and Functional Foods. Food Tech 60(3) 30–36, 2006. 5.https://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology#Applications. 6. G, Christina; V, Dirk; I, Arnout; V, Blaaderen; A General Method to Coat Colloidal Particles with Silica. Langmuir 19(17) 6693–6700, 2003. 7. P, Sanguansri; M.A, Augustin; Nanoscale Materials Development a Food Industry Perspective”, Trends in Food Scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 682
تعداد دریافت فایل مقاله : 33طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک