دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری کوتاه بر کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در صنعت غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

معصومه محمدنژاد؛ نیوشا مختاری نکو


بررسی نظری پتانسیل نانوچندسازه زیست‌سازگار فولرن-اکسید نیکل در فرایند اکسایش گاز CO و کاهش سمیت ناشی از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

ساناز حقگو؛ مریم براتی


اساس و کاربرد لیزرهای فرابنفش نانوسیم اکسید روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

الهام نارنجی؛ مریم علیان نژادی؛ محمدباقر ضعیفی