کلیدواژه‌ها = شبیه سازی دینامیک مولکولی
مروری بر نانو حباب ها: روش‌های تولید، ویژگی‌ها و مطالعات نظری

دوره 17، شماره 62، خرداد 1400، صفحه 32-40

معصومه فروتن؛ مریم حمزه


بررسی رفتار ترشوندگی سطوح با استفاده شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 15، شماره 56، مهر 1398، صفحه 11-18

معصومه فروتن؛ احمد بوداغی


شبیه سازی آب دوستی و آب گریزی سطح گرافیت در مقیاس نانو

دوره 11، شماره 41، دی 1394، صفحه 11-24

فرزاد قاسم زاده؛ سلمان مهاجر