کلیدواژه‌ها = زیست سازگار
بسته بندی موادغذایی و ضرورت کاربرد نانوفناوری در آن

دوره 12، شماره 42، فروردین 1395، صفحه 5-9

فاطمه سادات ابن الرسول؛ نگار معتکف کاظمی