نویسنده = علیرضا وجدانی نقره ئیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تابش گاما بر ضریب تضعیف جرمی نانوذرات اکسیدمنیزیم

دوره 13، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 57-60

مریم امینی؛ علیرضا وجدانی نقره ئیان؛ زهرا دهقانی